Otcom a skutočným mužom!

  Prvého stvoril Boh muža, aby pomenoval všetko živé. Potom Boh oslovil muža Noeho, aby postavil koráb a zachránil pred potopou po páre zo všetkého živého. Prvým, komu Boh dal prísľub, že bude dedičom zasľúbenej zeme a veľkého národa, bol Abrahám. Izák zdedil od svojho otca Abraháma vieru v jediného Boha a odovzdal ju svojmu synovi Jakubovi (Boh mu neskôr zmenil meno na Izrael), ktorý ju odovzdal svojím dvanástim synom. Z týchto dvanástich mužov vznikol veľký národ, Boží ľud - Izrael. Keď tento národ bol 400 rokov v Egyptskom otroctve a nariekal, znova Boh posiela muža Mojžiša, aby zachránil svoj ľud a vyviedol ho z Egypta do zasľúbenej zeme, ktorú sa zaviazal dať Abrahámovi a jeho potomstvu. Pre neveru Izraeliti 40 rokov putujú po púšti, aby sa naučili žiť s Bohom a veriť Mu. Tam, na púšti si Boh z tohto národa vyberá mužov, ktorí mu majú slúžiť, ktorí majú byť jeho kňazmi. Mojžiš zomiera a na jeho miesto nastupuje Jozue, ktorý naplní Boží prísľub a konečne vovádza ľud do krajiny, ktorú im Boh predurčil. V celých dejinách tohto národa si Boh povoláva vo väčšine mužov, aby viedli tento národ, vyslobodzovali ho, keď bol utláčaný inými národmi, napomínali, keď sa od Boha vzdialil. Boli to proroci, králi, kňazi, udatní bojovníci ako napr. Samuel, Gedeón, Jefte, Samson, kráľ Dávid a pod.

  V tomto národe sa narodil Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý keď začal verejne účinkovať, povolal si svojich učeníkov - apoštolov, ktorí Ho nasledovali a stali sa svedkami Jeho smrti a zmŕtvychvstania. Po zoslaní Svätého Ducha má sv. Peter svoju prvú kázeň, počas ktorej sa obráti a príjme krst 3120 mužov. Vzniká Cirkev.

  Akú dôležitú úlohu máme my, muži. Počúvať Boha, byť mu poslušný, chrániť a viesť svoju rodinu ako sv. Jozef. Muža nerobia len svaly alebo pohlavnosť, či drsnejší výzor. Skutočný muž je ten, kto sa za svojho Boha nehanbí, kto si Ho uctieva, kto sa Mu klania, kto je ochotný položiť zaň aj svoj život. Kto odovzdáva vieru, čiže život večný svojim deťom. Pre koho je Boh všetko.

  Ak si sa ako muž nikdy nemodlil v rodine nahlas alebo si nemal takýto vzor vo svojom vlastnom otcovi, možno práve teraz je ten správny čas skúsiť to, čas na nový začiatok. V týchto dňoch, kedy nám nie je umožnené byť v chráme spoločne, nech každý muž - skutočný muž - je kňazom vo svojej rodine. Prinášajte tam pokoj a povzbudzujte. Pozývajte k zmiereniu. Veďte modlitbu.

  Pomôckou nech nám sú modlitebné knižky, zborníky a brožúrky Christos voskrese!, kde sú obrady dní, kedy sa slávia paschálne obrady. Žehnajte svoje ženy a deti. Požehnajte jedlo. Spievajte víťaznú pieseň: Christos voskrese! Ak chýba otec, nech túto úlohu preberie najstarší syn. Ak niet v dome muža, verím, že ženy takto povzbudzovať netreba, lebo viem, že v tejto oblasti sú odvážnejšie ako väčšina mužov.

  o. Ján