Spytovanie svedomia

  1. "Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal". {Exodus 20, 2-6)
  Som ľahostajný (vlažný) vo svojej viere? Hanbil som sa za svoju vieru? Nezriekol som sa verejne svojej viery? Veril som poverám (čierna mačka, piatok trinásteho....), alebo horoskopom? Nepraktizujem nejakú formu mágie? Veril som alebo som navštevoval jasnovidcov, psychotronikov alebo ľudových liečiteľov? Nevzýval som diabla? Nevyvolával som duchov? Nepristupoval som na sväté prijímanie s ťažkým hriechom? Nezatajil som pri spovedí ťažký hriech? Nezneuctil som svojimi skutkami chrám, cintorín, posvätené miesto, alebo posvietenú vec? Modlím sa pravidelne a sústredene? Nevyrušujem iných pri modlitbe? Nemá moja práca, peniaze, pohodlie..., v mojom živote prednosť pred Bohom?

  2. "Nevezmeš meno Božie nadarmo". {Exodus 20, 7)
  Vyslovoval som Božie meno a mená svätých nadarmo, v hneve alebo v údive? Nepreklínal som? Nezlorečil som ľuďom, zvieratám, počasiu...? Nereptal som proti Bohu? Splnil som sľub alebo predsavzatie, ktoré som dal sebe alebo Bohu? Neprisahal som falošne? Posmieval som sa z náboženských obradov alebo úkonov?

  3. "Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil". (Exodus 20, 8)
  Zúčastnil som sa v nedeľu a v prikázaný sviatok na celej sv. liturgii? Nezameškal som z vlastnej viny sv. liturgiu v nedeľu alebo prikázaný sviatok? Prichádzal som na sv. liturgiu neskoro, alebo odchádzal pred jej ukončením? Som v chráme počas liturgie? Prekazil som účasť na sv. liturgii iným? Vyrušoval som v chráme počas bohoslužieb? Zúčastňoval som sa bohoslužieb aktívne? (svojím spevom, myšlienkami, postojmi...). Robil som v nedeľu a prikázaný sviatok prácu bez vážnej príčiny? Odkladal som si prácu na nedeľu a sviatočný deň?

  4. "Cti svojho otca a svoju matku". (Exodus 20, 12)
  Bol som úctivý k svojím rodičom? Nenakladal som s nimi v ich starobe kruto? Počúval som svojich rodičov? Pomáhal som svojím rodičom? Kričal som na svojich rodičov? Neudrel som svojich rodičov? Odvrával som svojim rodičom? Nezarmucoval som svojich rodičov svojím životom? Pohŕdal som svojimi rodičmi? Hanbil som sa za svojich rodičov? Hádal som sa a bil som sa so svojimi súrodencami? Plnil som svoje školské povinnosti? Prejavoval som úctu k učiteľom?
  Staral som sa o nábožensky rast svojich detí? Vediem ich ku Kristovi, privádzam ich k modlitbe, do chrámu...? Aký je môj vzťah k manželovi, manželke, súrodencom? Nie som ľahostajný voči rodine?

  5. "Nezabiješ". (Exodus 20, 13)
  Chránil som svoje zdravie? Nepoškodil som si vedome svoje zdravie? (nevhodným obliekaním, spôsobom stravovania, alkoholom, fajčením....). Nepokúšal som sa o samovraždu? Bol som mierny v jedení? 0píjal som sa? Rešpektoval som dopravné predpisy? Nevystavil som svoj život, alebo životy iných jazdou autom nebezpečenstvu? Ublížil som niekomu na zdraví? Udrel, zbil, alebo poranil som niekoho? Prechovával som v sebe nenávisť, závisť, túžbu po pomste, rasizmus, alebo nepriateľstvo voči niekomu? Nevyhrážal som sa niekomu? Zapríčiňoval som svojim postojom hádky, rozbroje, nepokoj alebo nepriateľstvo? Dával som svojím správaním iným pohoršenie? Nezabil som niekoho? Dal som súhlas k potratu? Nahováral som niekoho na potrat? Nevykonal som úmyselne potrat?

  6. "Nezosmilníš". (Exodus 20, 14)
  Nedopúšťal som sa cudzoložstva? Toto prikázanie zakazuje všetky činy nečistoty so všetkými túžbami, ktoré tieto skutky spôsobujú a bojujú proti duši.

  9. "Nepožiadaš manželku svojho blížneho". (Exodus 20, 17)
  Strážil som svoj pohľad a zvedavosť? Vrhal som vyzývavé a žiadostivé pohľady na ženy? "Každý, kto žiadostivo hľadí na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci" (Matúš 5,28)
  Hľadal som zmyslové vzrušenie v literatúre, filmoch, televízii...? Vyhľadával som zmyselné pocity v nečistých dotykoch, bozkoch, objatiach, tancoch....? Rozprával som nemravné, dvojzmyselné, vulgárne a dráždivé slová alebo vtipy? Vedome a dobrovoľne som zotrvával a vyvolával nečisté myšlienky? Vzbudzoval som žiadostivosť svojím správaním, obliekaním, alebo slovami? Robil som nečisté skutky sám so sebou? Koľkokrát? Smilnil som? (pohlavný styk so slobodnou osobou). Cudzoložil som? (pohlavný styk so ženatou, alebo vydatou osobou). Neznásilnil som niekoho? Nemal som pohlavný styk s osobou rovnakého pohlavia? 'Bránil som počatiu neprirodzeným spôsobom? (antikoncepcia).

  7. "Nepokradneš". (Exodus 20, 15)
  Neokradol som niekoho? Neutrácal som peniaze hriešnym spôsobom a pohodlím, alebo hriešnym šetrením a okrádaním ostatných? Nenapadol som práva našich susedov násilím, tajne zobral ich majetok, tovar, dom, alebo pole? Nevrátil to, čo som vypožičal, alebo našiel? Nevrátil dlhy, nájomné, mzdy a čo je najhoršie, okradol verejnosť o peniaze, príjmy, dane, alebo o veci, ktoré sa venujú službe náboženstva?

  10. "Nepožiadaš majetku svojho blížneho". (Exodus 20, 17)
  Bol som lenivý, nedbanlivý a povrchný v práci? Poškodil som, alebo zničil cudzí, alebo verejný majetok? Ukradol som niečo z práce, zo školy, rodičom, kamarátom susedom...? (Čo som ukradol? V akej hodnote?). Závidel som iným ich majetok? Napravil som škodu, ktorú som zavinil? Vrátil som, alebo nahradil ukradnutú vec? Vrátil som dlh? Neukradol som niečo násilím? Nemárnil som peniaze na zbytočnosti? Neoberal som vlastnú rodinu o peniaze? Nepožičiaval som peniaze na vysoký úrok (úžera)? Bojujem proti svojej závisti a lakomstvu?

  8. "Neprehovoríš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu". (Exodus 20, 16)
  Bol som úprimný a pravdivý? Pretváral som sa a bol falošný? Bol som pyšný a namyslený? Opovrhoval som inými? Klamal som vo vážnej, alebo menšej veci? Neprisahal som falošne? (na súde, v sporoch....). Neprezradil som zverené tajomstvo? 0hováral som niekoho? (ak hovorím nepravdivé chyby o niekom, kto tam nie je). Osočoval som niekoho? (ak hovorím vymyslené chyby o niekom, kto tam nie je a nemôže sa brániť). Neobvinil som niekoho falošne? (nepravdivo, bez dôkazov). Posudzoval som niekoho?

  Gréckokatolícka cirkev